Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być już nieaktualne

Ten dokument po raz ostatni został zmodyfikowany wcześniej niż wskazuje na to data publikacji jego wersji referencyjnej. To oznacza, że może być już nieaktualny. Jeśli znasz angielski, zajrzyj do oryginalnej, aktualizowanej na bieżąco, wersji dokumentacji: Kubernetes Components

Składniki Kubernetesa

Klaster Kubernetesa tworzą: komponenty warstwy sterowania oraz zbiór maszyn nazywanych węzłami.

W wyniku instalacji Kubernetesa otrzymujesz klaster.

Klaster Kubernetes to zestaw maszyn roboczych, nazywanych węzłami, na których uruchamiane są aplikacje w kontenerach. Każdy klaster musi posiadać przynajmniej jeden węzeł.

Na węźle (lub węzłach) roboczych rozmieszczane są pody, które są częściami składowymi aplikacji. Warstwa sterowania zarządza węzłami roboczymi i podami należącymi do klastra. W środowisku produkcyjnym warstwa sterowania rozłożona jest zazwyczaj na kilka maszyn, a klaster uruchomiony jest na wielu węzłach zapewniając większą niezawodność i odporność na awarie.

W tym dokumencie opisujemy składniki niezbędne do zbudowania kompletnego, poprawnie działającego klastra Kubernetesa.

Składniki Kubernetesa

Części składowe klastra Kubernetes

Części składowe warstwy sterowania

Komponenty warstwy sterowania podejmują ogólne decyzje dotyczące klastra (np. zlecanie zadań), a także wykrywają i reagują na zdarzenia w klastrze (przykładowo, start nowego poda, kiedy wartość replicas dla deploymentu nie zgadza się z faktyczną liczbą replik).

Komponenty warstwy sterowania mogą być uruchomione na dowolnej maszynie w klastrze. Dla uproszczenia jednak skrypty instalacyjne zazwyczaj startują wszystkie składniki na tej samej maszynie, a jednocześnie nie pozwalają na uruchamianie na niej kontenerów użytkowników. Na stronie Creating Highly Available clusters with kubeadm znajdziesz opis konfiguracji warstwy sterowania działającej na wielu maszynach.

kube-apiserver

Serwer API jest składnikiem warstwy sterowania Kubernetesa, który udostępnia API. Server API służy jako front-end warstwy sterowania Kubernetes.

Podstawową implementacją serwera API Kubernetesa jest kube-apiserver. kube-apiserver został zaprojektowany w taki sposób, aby móc skalować się horyzontalnie — to oznacza, że zwiększa swoją wydajność poprzez dodawanie kolejnych instancji. Można uruchomić kilka instancji kube-apiserver i rozkładać między nimi ruch od klientów.

etcd

Magazyn typu klucz-wartość (key/value store), zapewniający spójność i wysoką dostępność, używany do przechowywania wszystkich danych o klastrze Kubernetes.

Jeśli Twój klaster Kubernetes używa etcd do przechowywania swoich danych, upewnij się, że masz opracowany plan tworzenia kopii zapasowych tych danych.

Szczegółowe informacje na temat etcd można znaleźć w oficjalnej dokumentacji.

kube-scheduler

Składnik warstwy sterowania, który śledzi tworzenie nowych podów i przypisuje im węzły, na których powinny zostać uruchomione.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze węzła brane pod uwagę są wymagania indywidualne i zbiorcze odnośnie zasobów, ograniczenia wynikające z polityk sprzętu i oprogramowania, wymagania affinity i anty-affinity, lokalizacja danych, zależności między zadaniami i wymagania czasowe.

kube-controller-manager

Składnik warstwy sterowania odpowiedzialny za uruchamianie kontrolerów.

Z poziomu podziału logicznego, każdy kontroler jest oddzielnym procesem, ale w celu zmniejszenia złożoności, wszystkie kontrolery są skompilowane do jednego programu binarnego i uruchamiane jako jeden proces.

Przykładowe kontrolery:

  • Node controller: Odpowiada za rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje, kiedy węzeł staje się z jakiegoś powodu niedostępny.
  • Job controller: Czeka na obiekty typu Job, które definiują zadania uruchamiane jednorazowo i startuje Pody, odpowiadające za ich wykonanie tych zadań.
  • EndpointSlice controller: Dostarcza informacji do obiektów typu EndpointSlice (aby zapewnić połaczenie pomiędzy Serwisami i Podami).
  • ServiceAccount controllers: Tworzy domyślne konta dla nowych przestrzeni nazw (namespaces).

cloud-controller-manager

Element składowy warstwy sterowania Kubernetesa, który zarządza usługami realizowanymi po stronie chmur obliczeniowych. Cloud controller manager umożliwia połączenie Twojego klastra z API operatora usług chmurowych i rozdziela składniki operujące na platformie chmurowej od tych, które dotyczą wyłącznie samego klastra.

cloud-controller-manager uruchamia jedynie kontrolery właściwe dla konkretnego dostawcy usług chmurowych. Jeśli uruchamiasz Kubernetesa we własnym centrum komputerowym lub w środowisku szkoleniowym na swoim komputerze, klaster nie będzie miał cloud controller managera.

Podobnie jak w przypadku kube-controller-manager, cloud-controller-manager łączy w jednym pliku binarnym kilka niezależnych pętli sterowania. Można go skalować horyzontalnie (uruchomić więcej niż jedną instancję), aby poprawić wydajność lub zwiększyć odporność na awarie.

Następujące kontrolery mogą zależeć od dostawców usług chmurowych:

  • Node controller: Aby sprawdzić u dostawcy usługi chmurowej, czy węzeł został skasowany po tym, jak przestał odpowiadać
  • Route controller: Aby ustawić trasy (routes) w niższych warstwach infrastruktury chmurowej
  • Service controller: Aby tworzyć, aktualizować i kasować cloud load balancers

Składniki węzłów

Składniki węzłów uruchomiane są na każdym węźle. Utrzymują pody w działaniu i ustawiają środowisko uruchomieniowe Kubernetes.

kubelet

Agent, który działa na każdym węźle klastra. Odpowiada za uruchamianie kontenerów w ramach poda.

Kubelet korzysta z dostarczanych (różnymi metodami) PodSpecs i gwarantuje, że kontenery opisane przez te PodSpecs są uruchomione i działają poprawnie. Kubelet nie zarządza kontenerami, które nie zostały utworzone przez Kubernetesa.

kube-proxy

kube-proxy to proxy sieciowe, które uruchomione jest na każdym węźle klastra i uczestniczy w tworzeniu serwisu.

kube-proxy utrzymuje reguły sieciowe na węźle. Dzięki tym regułom sieci na zewnątrz i wewnątrz klastra mogą komunikować się z podami.

kube-proxy używa warstwy filtrowania pakietów dostarczanych przez system operacyjny, o ile taka jest dostępna. W przeciwnym przypadku, kube-proxy samo zajmuje sie przekazywaniem ruchu sieciowego.

Container runtime

Container runtime to oprogramowanie zajmujące się uruchamianiem kontenerów.

Kubernetes obsługuje różne container runtimes: containerd, CRI-O oraz każdą implementację zgodną z Kubernetes CRI (Container Runtime Interface).

Dodatki (Addons)

Dodatki korzystają z podstawowych obiektów Kubernetes (DaemonSet, Deployment, itp.), aby rozszerzyć funkcjonalności klastra. Ponieważ są to funkcjonalności obejmujące cały klaster, zasoby te należą do przestrzeni nazw (namespace) kube-system.

Wybrane dodatki opisano poniżej. Rozszerzona lista dostępnych dodatków jest w części Dodatki.

DNS

Mimo, że inne dodatki nie są bezwzględnie wymagane, wszystkie klastry Kubernetes powinny mieć cluster DNS, ponieważ wiele przykładów z niego korzysta.

Cluster DNS to serwer DNS, który uzupełnienia inne serwery DNS z twojego środowiska, dostarczając informacje o rekordach DNS dla usług Kubernetes.

Kontenery uruchomione przez Kubernetes automatycznie przeszukują ten serwer DNS.

Interfejs użytkownika (Dashboard)

Dashboard to webowy interfejs ogólnego zastosowania przeznaczony dla użytkowników klastra Kubernetes. Umożliwia zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z aplikacjami uruchamianymi na klastrze, a także z samym klastrem.

Monitorowanie zasobów w kontenerach

Container Resource Monitoring zapisuje serie czasowe podstawowych metryk kontenerów w centralnej bazie danych i oferuje interfejs użytkownika do przeglądania tych danych.

Logowanie na poziomie klastra

Mechanizm logowania na poziomie klastra odpowiada za zapisywanie logów pochodzących z poszczególnych kontenerów do wspólnego magazynu, który posiada interfejs do przeglądania i przeszukiwania.

Co dalej?

Ostatnia modyfikacja November 11, 2023 at 4:04 PM PST: Refresh Polish localization (4e2a161027)