Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być już nieaktualne

Ten dokument po raz ostatni został zmodyfikowany wcześniej niż wskazuje na to data publikacji jego wersji referencyjnej. To oznacza, że może być już nieaktualny. Jeśli znasz angielski, zajrzyj do oryginalnej, aktualizowanej na bieżąco, wersji dokumentacji: Hello Minikube

Hello Minikube

Ten samouczek pokaże, jak uruchomić przykładową aplikację na Kubernetesie przy użyciu minikube oraz Katacoda. Katacoda to darmowe środowisko Kubernetes dostępne bezpośrednio z przeglądarki web.

Cele

 • Skonfiguruj przykładową aplikację do uruchomienia w minikube.
 • Uruchom aplikację.
 • Przejrzyj jej logi.

Zanim zaczniesz

W tym samouczku wykorzystamy obraz kontenera, który korzysta z NGINX, aby wyświetlić z powrotem wszystkie przychodzące zapytania.

Stwórz klaster minikube

 1. Kliknij w Launch Terminal

 2. Otwórz panel Kubernetesa w przeglądarce:

  minikube dashboard
  
 3. Tylko w Katacoda: Na górze okienka z terminalem kliknij na znak plus, a następnie wybierz Select port to view on Host 1.

 4. Tylko w Katacoda: Wpisz 30000i kliknij Display Port.

Otwieranie panelu poprzez URL

Jeśli nie chcesz otwierać przeglądarki, uruchom panel z opcją --url, aby wyświetlić URL:

minikube dashboard --url

Stwórz Deployment

Pod w Kubernetesie to grupa jednego lub wielu kontenerów połączonych ze sobą na potrzeby administrowania i dostępu sieci. W tym samouczku Pod zawiera tylko jeden kontener. Deployment w Kubernetesie monitoruje stan twojego Poda i restartuje należące do niego kontenery, jeśli z jakichś powodów przestaną działać. Użycie Deploymentu to rekomendowana metoda zarządzania tworzeniem i skalowaniem Podów.

 1. Użyj polecenia kubectl create do stworzenia Deploymentu, który będzie zarządzał Podem. Pod uruchamia kontener wykorzystując podany obraz Dockera.

  kubectl create deployment hello-node --image=registry.k8s.io/e2e-test-images/agnhost:2.39 -- /agnhost netexec --http-port=808
  
 2. Sprawdź stan Deploymentu:

  kubectl get deployments
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
  hello-node  1/1   1      1      1m
  
 3. Sprawdź stan Poda:

  kubectl get pods
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME             READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  hello-node-5f76cf6ccf-br9b5  1/1    Running  0     1m
  
 4. Obejrzyj zdarzenia na klastrze:

  kubectl get events
  
 5. Sprawdź konfigurację kubectl:

  kubectl config view
  

Stwórz Serwis

Domyślnie Pod jest dostępny tylko poprzez swój wewnętrzny adres IP wewnątrz klastra Kubernetes. Aby kontener hello-node był osiągalny spoza wirtualnej sieci Kubernetesa, musisz najpierw udostępnić Pod jako Serwis Kubernetes.

 1. Udostępnij Pod w Internecie przy pomocy polecenia kubectl expose:

  kubectl expose deployment hello-node --type=LoadBalancer --port=8080
  

  Opcja --type=LoadBalancer wskazuje, że chcesz udostępnić swój Serwis na zewnątrz klastra.

  Aplikacja, która jest umieszczona w obrazie kontenera registry.k8s.io/echoserver, nasłuchuje jedynie na porcie TCP 8080. Jeśli użyłeś kubectl expose do wystawienia innego portu, aplikacje klienckie mogą nie móc się podłączyć do tamtego innego portu.

 2. Sprawdź Serwis, który właśnie utworzyłeś:

  kubectl get services
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME     TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)     AGE
  hello-node  LoadBalancer  10.108.144.78  <pending>   8080:30369/TCP  21s
  kubernetes  ClusterIP   10.96.0.1    <none>    443/TCP     23m
  

  U dostawców usług chmurowych, którzy obsługują load balancers, zostanie przydzielony zewnętrzny adres IP na potrzeby serwisu. W minikube, serwis typu LoadBalancer można udostępnić poprzez polecenie minikube service.

 3. Uruchom poniższe polecenie:

  minikube service hello-node
  
 4. Tylko w Katacoda: Kliknij znak plus, a następnie Select port to view on Host 1.

 5. Tylko w Katacoda: Wpisz 30369 (sprawdź numer portu obok 8080 w opisie Serwisu) i kliknij Display Port

  Otworzy sie okno przeglądarki obsługującej twoją aplikację i wyświetli odpowiedź tej aplikacji.

Włącz dodatki

Narzędzie minikube dysponuje zestawem wbudowanych dodatków, które mogą być włączane, wyłączane i otwierane w lokalnym środowisku Kubernetes.

 1. Lista aktualnie obsługiwanych dodatków:

  minikube addons list
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  addon-manager: enabled
  dashboard: enabled
  default-storageclass: enabled
  efk: disabled
  freshpod: disabled
  gvisor: disabled
  helm-tiller: disabled
  ingress: disabled
  ingress-dns: disabled
  logviewer: disabled
  metrics-server: disabled
  nvidia-driver-installer: disabled
  nvidia-gpu-device-plugin: disabled
  registry: disabled
  registry-creds: disabled
  storage-provisioner: enabled
  storage-provisioner-gluster: disabled
  
 2. Włącz dodatek, na przykład metrics-server:

  minikube addons enable metrics-server
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  The 'metrics-server' addon is enabled
  
 3. Sprawdź Pody i Serwisy, który właśnie stworzyłeś:

  kubectl get pod,svc -n kube-system
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME                    READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  pod/coredns-5644d7b6d9-mh9ll        1/1    Running  0     34m
  pod/coredns-5644d7b6d9-pqd2t        1/1    Running  0     34m
  pod/metrics-server-67fb648c5        1/1    Running  0     26s
  pod/etcd-minikube              1/1    Running  0     34m
  pod/influxdb-grafana-b29w8         2/2    Running  0     26s
  pod/kube-addon-manager-minikube       1/1    Running  0     34m
  pod/kube-apiserver-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/kube-controller-manager-minikube    1/1    Running  0     34m
  pod/kube-proxy-rnlps            1/1    Running  0     34m
  pod/kube-scheduler-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/storage-provisioner           1/1    Running  0     34m
  
  NAME              TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
  service/metrics-server     ClusterIP  10.96.241.45  <none>    80/TCP       26s
  service/kube-dns        ClusterIP  10.96.0.10   <none>    53/UDP,53/TCP    34m
  service/monitoring-grafana   NodePort  10.99.24.54   <none>    80:30002/TCP    26s
  service/monitoring-influxdb  ClusterIP  10.111.169.94  <none>    8083/TCP,8086/TCP  26s
  
 4. Wyłącz dodatek metrics-server:

  minikube addons disable metrics-server
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  metrics-server was successfully disabled
  

Porządkujemy po sobie

Teraz jest czas na wyczyszczenie zasobów, które utworzyłeś w klastrze:

kubectl delete service hello-node
kubectl delete deployment hello-node

(Opcjonalnie) Zatrzymaj wirtualną maszynę Minikube (VM):

minikube stop

(Opcjonalnie) Skasuj Minikube VM:

minikube delete

Co dalej?