Hello Minikube

Ten samouczek pokaże, jak uruchomić przykładową aplikację na Kubernetesie przy użyciu minikube oraz Katacoda. Katacoda to darmowe środowisko Kubernetes dostępne bezpośrednio z przeglądarki web.

Informacja: Możesz też skorzystać z tego samouczka, jeśli już zainstalowałeś minikube. Odwiedź stronę minikube start, aby dowiedzieć się, jak go zainstalować.

Cele

 • Skonfiguruj przykładową aplikację do uruchomienia w minikube.
 • Uruchom aplikację.
 • Przejrzyj jej logi.

Nim zaczniesz

W tym samouczku wykorzystamy obraz kontenera, który korzysta z NGINX, aby wyświetlić z powrotem wszystkie przychodzące zapytania.

Stwórz klaster minikube

 1. Kliknij w Launch Terminal

  Informacja: Jeśli masz minikube zainstalowane lokalnie, uruchom minikube start.
 2. Otwórz panel Kubernetes w przeglądarce:

  minikube dashboard
  
 3. Tylko w Katacoda: Na górze okienka z terminalem kliknij na znak plus, a następnie wybierz Select port to view on Host 1.

 4. Tylko w Katacoda: Wpisz 30000i kliknij Display Port.

Stwórz Deployment

Pod w Kubernetes to grupa jednego lub wielu kontenerów połączonych ze sobą na potrzeby administrowania i dostępu sieci. W tym samouczku Pod zawiera tylko jeden kontener. Deployment w Kubernetes monitoruje stan twojego Poda i restartuje należący do niego kontener, jeśli ten z jakichś powodów przestanie działać. Użycie Deploymentu to rekomendowana metoda zarządzania tworzeniem i skalowaniem Podów.

 1. Użyj polecenia kubectl create do stworzenia Deploymentu, który będzie zarządzał Podem. Pod uruchamia kontener wykorzystując podany obraz Dockera.

  kubectl create deployment hello-node --image=k8s.gcr.io/echoserver:1.4
  
 2. Sprawdź stan Deploymentu:

  kubectl get deployments
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
  hello-node  1/1   1      1      1m
  
 3. Sprawdź stan Poda:

  kubectl get pods
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME             READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  hello-node-5f76cf6ccf-br9b5  1/1    Running  0     1m
  
 4. Obejrzyj zdarzenia na klastrze:

  kubectl get events
  
 5. Sprawdź konfigurację kubectl:

  kubectl config view
  
  Informacja: Więcej informacji na temat polecenia kubectl znajdziesz w przeglądzie kubectl.

Stwórz Serwis

Domyślnie Pod jest dostępny tylko poprzez swój wewnętrzny adres IP wewnątrz klastra Kubernetes. Aby kontener hello-node był osiągalny spoza wirtualnej sieci Kubernetes, musisz najpierw udostępnić Pod jako Serwis Kubernetes.

 1. Udostępnij Pod w Internecie przy pomocy polecenia kubectl expose:

  kubectl expose deployment hello-node --type=LoadBalancer --port=8080
  

  Opcja --type=LoadBalancer wskazuje, że chcesz udostępnić swój Serwis na zewnątrz klastra.

  Aplikacja, która jest umieszczona w obrazie kontenera k8s.gcr.io/echoserver, nasłuchuje jedynie na porcie TCP 8080. Jeśli użyłeś kubectl expose do wystawienia innego portu, aplikacje klienckie mogą nie móc się podłączyć do tamtego innego portu.

 2. Sprawdź Serwis, który właśnie utworzyłeś:

  kubectl get services
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME     TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)     AGE
  hello-node  LoadBalancer  10.108.144.78  <pending>   8080:30369/TCP  21s
  kubernetes  ClusterIP   10.96.0.1    <none>    443/TCP     23m
  

  U dostawców usług chmurowych, którzy obsługują load balancers, zostanie przydzielony zewnętrzny adres IP na potrzeby serwisu. W minikube, typ LoadBalancer udostępnia serwis poprzez polecenie minikube service.

 3. Uruchom poniższe polecenie:

  minikube service hello-node
  
 4. Tylko w Katacoda: Kliknij znak plus, a następnie Select port to view on Host 1.

 5. Tylko w Katacoda: Wpisz 30369 (sprawdź numer portu obok 8080 w opisie Serwisu) i kliknij Display Port

  Otworzy sie okno przeglądarki obsługującej twoją aplikację i wyświetli odpowiedź tej aplikacji.

Włącz dodatki

Narzędzie minikube dysponuje zestawem wbudowanych dodatków, które mogą być włączane, wyłączane i otwierane w lokalnym środowisku Kubernetes.

 1. Lista aktualnie obsługiwanych dodatków:

  minikube addons list
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  addon-manager: enabled
  dashboard: enabled
  default-storageclass: enabled
  efk: disabled
  freshpod: disabled
  gvisor: disabled
  helm-tiller: disabled
  ingress: disabled
  ingress-dns: disabled
  logviewer: disabled
  metrics-server: disabled
  nvidia-driver-installer: disabled
  nvidia-gpu-device-plugin: disabled
  registry: disabled
  registry-creds: disabled
  storage-provisioner: enabled
  storage-provisioner-gluster: disabled
  
 2. Włącz dodatek, na przykład metrics-server:

  minikube addons enable metrics-server
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  metrics-server was successfully enabled
  
 3. Sprawdź Pod i Serwis, który właśnie stworzyłeś:

  kubectl get pod,svc -n kube-system
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME                    READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  pod/coredns-5644d7b6d9-mh9ll        1/1    Running  0     34m
  pod/coredns-5644d7b6d9-pqd2t        1/1    Running  0     34m
  pod/metrics-server-67fb648c5        1/1    Running  0     26s
  pod/etcd-minikube              1/1    Running  0     34m
  pod/influxdb-grafana-b29w8         2/2    Running  0     26s
  pod/kube-addon-manager-minikube       1/1    Running  0     34m
  pod/kube-apiserver-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/kube-controller-manager-minikube    1/1    Running  0     34m
  pod/kube-proxy-rnlps            1/1    Running  0     34m
  pod/kube-scheduler-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/storage-provisioner           1/1    Running  0     34m
  
  NAME              TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
  service/metrics-server     ClusterIP  10.96.241.45  <none>    80/TCP       26s
  service/kube-dns        ClusterIP  10.96.0.10   <none>    53/UDP,53/TCP    34m
  service/monitoring-grafana   NodePort  10.99.24.54   <none>    80:30002/TCP    26s
  service/monitoring-influxdb  ClusterIP  10.111.169.94  <none>    8083/TCP,8086/TCP  26s
  
 4. Wyłącz dodatek metrics-server:

  minikube addons disable metrics-server
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  metrics-server was successfully disabled
  

Porządkujemy po sobie

Teraz jest czas na wyczyszczenie zasobów, które utworzyłeś w klastrze:

kubectl delete service hello-node
kubectl delete deployment hello-node

(Opcjonalnie) Zatrzymaj wirtualną maszynę Minikube (VM):

minikube stop

(Opcjonalnie) Skasuj Minikube VM:

minikube delete

Co dalej?

Ostatnia modyfikacja November 24, 2020 at 11:13 AM PST : Synchronize Polish localization 2020-11-24 part 1. (5cf5bf210)