Hello Minikube

Ten samouczek pokaże, jak uruchomić przykładową aplikację na Kubernetes przy użyciu Minikube oraz Katacoda. Katacoda to darmowe środowisko Kubernetes dostępne bezpośrednio z przeglądarki web.

Informacja: Możesz też skorzystać z tego samouczka, jeśli już zainstalowałeś Minikube lokalnie.

Cele

 • Skonfiguruj przykładową aplikację do uruchomienia w Minikube.
 • Uruchom aplikację.
 • Przejrzyj jej logi.

Nim zaczniesz

W tym samouczku wykorzystamy obraz kontenera, który korzysta z NGINX, aby wyświetlić z powrotem wszystkie przychodzące zapytania.

Stwórz klaster Minikube

 1. Kliknij w Launch Terminal

  Informacja: Jeśli masz Minikube zainstalowane lokalnie, uruchom minikube start.
 2. Otwórz panel Kubernetes w przeglądarce:

  minikube dashboard
  
 3. Tylko w Katacoda: Na górze okienka z terminalem kliknij na znak plus, a następnie wybierz Select port to view on Host 1.

 4. Tylko w Katacoda: Wpisz 30000i kliknij Display Port.

Stwórz Deployment

Pod w Kubernetes to grupa jednego lub wielu kontenerów połączonych ze sobą na potrzeby administrowania i dostępu sieci. W tym samouczku Pod zawiera tylko jeden kontener. Deployment w Kubernetes monitoruje stan twojego Poda i restartuje należący do niego kontener, jeśli ten z jakichś powodów przestanie działać. Użycie Deploymentu to rekomendowana metoda zarządzania tworzeniem i skalowaniem Podów.

 1. Użyj polecenia kubectl create do stworzenia Deploymentu, który będzie zarządzał Podem. Pod uruchamia kontener wykorzystując podany obraz Dockera.

  kubectl create deployment hello-node --image=k8s.gcr.io/echoserver:1.4
  
 2. Sprawdź stan Deploymentu:

  kubectl get deployments
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
  hello-node  1/1   1      1      1m
  
 3. Sprawdź stan Poda:

  kubectl get pods
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME             READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  hello-node-5f76cf6ccf-br9b5  1/1    Running  0     1m
  
 4. Obejrzyj zdarzenia na klastrze:

  kubectl get events
  
 5. Sprawdź konfigurację kubectl:

  kubectl config view
  
  Informacja: Więcej informacji na temat polecenia kubectl znajdziesz w przeglądzie kubectl.

Stwórz Serwis

Domyślnie Pod jest dostępny tylko poprzez swój wewnętrzny adres IP wewnątrz klastra Kubernetes. Aby kontener hello-node był osiągalny spoza wirtualnej sieci Kubernetes, musisz najpierw udostępnić Pod jako Serwis Kubernetes.

 1. Udostępnij Pod w Internecie przy pomocy polecenia kubectl expose:

  kubectl expose deployment hello-node --type=LoadBalancer --port=8080
  

  Opcja --type=LoadBalancer wskazuje, że chcesz udostępnić swój Serwis na zewnątrz klastra.

 2. Sprawdź Serwis, który właśnie utworzyłeś:

  kubectl get services
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME     TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)     AGE
  hello-node  LoadBalancer  10.108.144.78  <pending>   8080:30369/TCP  21s
  kubernetes  ClusterIP   10.96.0.1    <none>    443/TCP     23m
  

  U dostawców usług chmurowych, którzy obsługują load balancers, zostanie przydzielony zewnętrzny adres IP na potrzeby serwisu. W Minikube, typ LoadBalancer udostępnia serwis poprzez polecenie minikube service.

 3. Uruchom poniższe polecenie:

  minikube service hello-node
  
 4. Tylko w Katacoda: Kliknij znak plus, a następnie Select port to view on Host 1.

 5. Tylko w Katacoda: Wpisz 30369 (sprawdź numer portu obok 8080 w opisie Serwisu) i kliknij Display Port

  Otworzy sie okno przeglądarki obsługującej twoją aplikację i wyświetli odpowiedź tej aplikacji.

Włącz dodatki

Minikube ma zestaw wbudowanych dodatkówResources that extend the functionality of Kubernetes. , które mogą być włączane, wyłączane i otwierane w lokalnym środowisku Kubernetes.

 1. Lista aktualnie obsługiwanych dodatków:

  minikube addons list
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  addon-manager: enabled
  dashboard: enabled
  default-storageclass: enabled
  efk: disabled
  freshpod: disabled
  gvisor: disabled
  helm-tiller: disabled
  ingress: disabled
  ingress-dns: disabled
  logviewer: disabled
  metrics-server: disabled
  nvidia-driver-installer: disabled
  nvidia-gpu-device-plugin: disabled
  registry: disabled
  registry-creds: disabled
  storage-provisioner: enabled
  storage-provisioner-gluster: disabled
  
 2. Włącz dodatek, na przykład metrics-server:

  minikube addons enable metrics-server
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  metrics-server was successfully enabled
  
 3. Sprawdź Pod i Serwis, który właśnie stworzyłeś:

  kubectl get pod,svc -n kube-system
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  NAME                    READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  pod/coredns-5644d7b6d9-mh9ll        1/1    Running  0     34m
  pod/coredns-5644d7b6d9-pqd2t        1/1    Running  0     34m
  pod/metrics-server-67fb648c5        1/1    Running  0     26s
  pod/etcd-minikube              1/1    Running  0     34m
  pod/influxdb-grafana-b29w8         2/2    Running  0     26s
  pod/kube-addon-manager-minikube       1/1    Running  0     34m
  pod/kube-apiserver-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/kube-controller-manager-minikube    1/1    Running  0     34m
  pod/kube-proxy-rnlps            1/1    Running  0     34m
  pod/kube-scheduler-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/storage-provisioner           1/1    Running  0     34m
  
  NAME              TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
  service/metrics-server     ClusterIP  10.96.241.45  <none>    80/TCP       26s
  service/kube-dns        ClusterIP  10.96.0.10   <none>    53/UDP,53/TCP    34m
  service/monitoring-grafana   NodePort  10.99.24.54   <none>    80:30002/TCP    26s
  service/monitoring-influxdb  ClusterIP  10.111.169.94  <none>    8083/TCP,8086/TCP  26s
  
 4. Wyłącz dodatek metrics-server:

  minikube addons disable metrics-server
  

  Wynik powinien wyglądać podobnie do:

  metrics-server was successfully disabled
  

Porządkujemy po sobie

Teraz jest czas na wyczyszczenie zasobów, które utworzyłeś w klastrze:

kubectl delete service hello-node
kubectl delete deployment hello-node

(Opcjonalnie) Zatrzymaj wirtualną maszynę Minikube (VM):

minikube stop

(Opcjonalnie) Skasuj Minikube VM:

minikube delete

Następne:

Last modified August 12, 2020 at 10:38 AM PST: Polish translation update 2020-08-12 (402d9459e)