Привіт Minikube

З цього навчального матеріалу ви дізнаєтесь, як запустити у Kubernetes простий Hello World застосунок на Node.js за допомогою Minikube і Katacoda. Katacoda надає безплатне Kubernetes середовище, що доступне у вашому браузері.

Цілі

 • Розгорнути Hello World застосунок у Minikube.
 • Запустити застосунок.
 • Переглянути логи застосунку.

Перш ніж ви розпочнете

У цьому навчальному матеріалі ми використовуємо образ контейнера, зібраний із наступних файлів:

var http = require('http');

var handleRequest = function(request, response) {
 console.log('Received request for URL: ' + request.url);
 response.writeHead(200);
 response.end('Hello World!');
};
var www = http.createServer(handleRequest);
www.listen(8080);
FROM node:6.14.2
EXPOSE 8080
COPY server.js .
CMD [ "node", "server.js" ]

Більше інформації про команду docker build ви знайдете у документації Docker.

Створення Minikube кластера

 1. Натисніть кнопку Запуск термінала

  
  
 1. Відкрийте Kubernetes дашборд у браузері:

  minikube dashboard
  
 1. Тільки для Katacoda: у верхній частині вікна термінала натисніть знак плюс, а потім -- Select port to view on Host 1.
 1. Тільки для Katacoda: введіть 30000, а потім натисніть Display Port.

Створення Deployment

Pod у Kubernetes -- це група з одного або декількох контейнерів, що об'єднані разом з метою адміністрування і роботи у мережі. У цьому навчальному матеріалі Pod має лише один контейнер. Kubernetes Deployment перевіряє стан Pod'а і перезапускає контейнер Pod'а, якщо контейнер перестає працювати. Створювати і масштабувати Pod'и рекомендується за допомогою Deployment'ів.

 1. За допомогою команди kubectl create створіть Deployment, який керуватиме Pod'ом. Pod запускає контейнер на основі наданого Docker образу.

  kubectl create deployment hello-node --image=registry.k8s.io/echoserver:1.4
  
 1. Перегляньте інформацію про запущений Deployment:

  kubectl get deployments
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
  hello-node  1/1   1      1      1m
  
 1. Перегляньте інформацію про запущені Pod'и:

  kubectl get pods
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME             READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  hello-node-5f76cf6ccf-br9b5  1/1    Running  0     1m
  
 1. Перегляньте події кластера:

  kubectl get events
  
 1. Перегляньте конфігурацію kubectl:

  kubectl config view
  
  
  

Створення Service

За умовчанням, Pod доступний лише за внутрішньою IP-адресою у межах Kubernetes кластера. Для того, щоб контейнер hello-node став доступний за межами віртуальної мережі Kubernetes, Pod необхідно відкрити як Kubernetes Service.

 1. Відкрийте Pod для публічного доступу з інтернету за допомогою команди kubectl expose:

  kubectl expose deployment hello-node --type=LoadBalancer --port=8080
  
  Прапорець `--type=LoadBalancer` вказує, що ви хочете відкрити доступ до Service за межами кластера.
  
 1. Перегляньте інформацію про Service, який ви щойно створили:

  kubectl get services
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME     TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)     AGE
  hello-node  LoadBalancer  10.108.144.78  <pending>   8080:30369/TCP  21s
  kubernetes  ClusterIP   10.96.0.1    <none>    443/TCP     23m
  
  Для хмарних провайдерів, що підтримують балансування навантаження, доступ до Service надається через зовнішню IP-адресу. Для Minikube, тип `LoadBalancer` робить Service доступним ззовні за допомогою команди `minikube service`.
  
 1. Виконайте наступну команду:

  minikube service hello-node
  
 1. Тільки для Katacoda: натисніть знак плюс, а потім -- Select port to view on Host 1.
 1. Тільки для Katacoda: запишіть п'ятизначний номер порту, що відображається напроти 8080 у виводі сервісу. Номер цього порту генерується довільно і тому може бути іншим у вашому випадку. Введіть номер порту у призначене для цього текстове поле і натисніть Display Port. У нашому прикладі номер порту 30369.

  Це відкриє вікно браузера, в якому запущений ваш застосунок, і покаже повідомлення "Hello World".
  

Увімкнення розширень

Minikube має ряд вбудованих розширень, які можна увімкнути, вимкнути і відкрити у локальному Kubernetes оточенні.

 1. Перегляньте перелік підтримуваних розширень:

  minikube addons list
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  addon-manager: enabled
  dashboard: enabled
  default-storageclass: enabled
  efk: disabled
  freshpod: disabled
  gvisor: disabled
  helm-tiller: disabled
  ingress: disabled
  ingress-dns: disabled
  logviewer: disabled
  metrics-server: disabled
  nvidia-driver-installer: disabled
  nvidia-gpu-device-plugin: disabled
  registry: disabled
  registry-creds: disabled
  storage-provisioner: enabled
  storage-provisioner-gluster: disabled
  
 1. Увімкніть розширення, наприклад metrics-server:

  minikube addons enable metrics-server
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  metrics-server was successfully enabled
  
 1. Перегляньте інформацію про Pod і Service, які ви щойно створили:

  kubectl get pod,svc -n kube-system
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME                    READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  pod/coredns-5644d7b6d9-mh9ll        1/1    Running  0     34m
  pod/coredns-5644d7b6d9-pqd2t        1/1    Running  0     34m
  pod/metrics-server-67fb648c5        1/1    Running  0     26s
  pod/etcd-minikube              1/1    Running  0     34m
  pod/influxdb-grafana-b29w8         2/2    Running  0     26s
  pod/kube-addon-manager-minikube       1/1    Running  0     34m
  pod/kube-apiserver-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/kube-controller-manager-minikube    1/1    Running  0     34m
  pod/kube-proxy-rnlps            1/1    Running  0     34m
  pod/kube-scheduler-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/storage-provisioner           1/1    Running  0     34m
  
  NAME              TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
  service/metrics-server     ClusterIP  10.96.241.45  <none>    80/TCP       26s
  service/kube-dns        ClusterIP  10.96.0.10   <none>    53/UDP,53/TCP    34m
  service/monitoring-grafana   NodePort  10.99.24.54   <none>    80:30002/TCP    26s
  service/monitoring-influxdb  ClusterIP  10.111.169.94  <none>    8083/TCP,8086/TCP  26s
  
 1. Вимкніть metrics-server:

  minikube addons disable metrics-server
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  metrics-server was successfully disabled
  

Вивільнення ресурсів

Тепер ви можете видалити ресурси, які створили у вашому кластері:

kubectl delete service hello-node
kubectl delete deployment hello-node

За бажанням, зупиніть віртуальну машину (ВМ) з Minikube:

minikube stop

За бажанням, видаліть ВМ з Minikube:

minikube delete

Що далі

Змінено February 03, 2023 at 3:51 PM PST: Replace k8s.gcr.io with registry.k8s.io (441f4c97a3)