Information in this document may be out of date

This document has an older update date than the original, so the information it contains may be out of date. If you're able to read English, see the English version for the most up-to-date information: Hello Minikube

Привіт Minikube

З цього навчального матеріалу ви дізнаєтесь, як запустити у Kubernetes простий Hello World застосунок на Node.js за допомогою Minikube і Katacoda. Katacoda надає безплатне Kubernetes середовище, що доступне у вашому браузері.

Цілі

 • Розгорнути Hello World застосунок у Minikube.
 • Запустити застосунок.
 • Переглянути логи застосунку.

Перш ніж ви розпочнете

У цьому навчальному матеріалі ми використовуємо образ контейнера, зібраний із наступних файлів:

var http = require('http');

var handleRequest = function(request, response) {
 console.log('Received request for URL: ' + request.url);
 response.writeHead(200);
 response.end('Hello World!');
};
var www = http.createServer(handleRequest);
www.listen(8080);
FROM node:6.14.2
EXPOSE 8080
COPY server.js .
CMD [ "node", "server.js" ]

Більше інформації про команду docker build ви знайдете у документації Docker.

Створення Minikube кластера

 1. Натисніть кнопку Запуск термінала

  
  
 1. Відкрийте Kubernetes дашборд у браузері:

  minikube dashboard
  
 1. Тільки для Katacoda: у верхній частині вікна термінала натисніть знак плюс, а потім -- Select port to view on Host 1.
 1. Тільки для Katacoda: введіть 30000, а потім натисніть Display Port.

Створення Deployment

Pod у Kubernetes -- це група з одного або декількох контейнерів, що об'єднані разом з метою адміністрування і роботи у мережі. У цьому навчальному матеріалі Pod має лише один контейнер. Kubernetes Deployment перевіряє стан Pod'а і перезапускає контейнер Pod'а, якщо контейнер перестає працювати. Створювати і масштабувати Pod'и рекомендується за допомогою Deployment'ів.

 1. За допомогою команди kubectl create створіть Deployment, який керуватиме Pod'ом. Pod запускає контейнер на основі наданого Docker образу.

  kubectl create deployment hello-node --image=registry.k8s.io/echoserver:1.4
  
 1. Перегляньте інформацію про запущений Deployment:

  kubectl get deployments
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME     READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
  hello-node  1/1   1      1      1m
  
 1. Перегляньте інформацію про запущені Pod'и:

  kubectl get pods
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME             READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  hello-node-5f76cf6ccf-br9b5  1/1    Running  0     1m
  
 1. Перегляньте події кластера:

  kubectl get events
  
 1. Перегляньте конфігурацію kubectl:

  kubectl config view
  
  
  

Створення Service

За умовчанням, Pod доступний лише за внутрішньою IP-адресою у межах Kubernetes кластера. Для того, щоб контейнер hello-node став доступний за межами віртуальної мережі Kubernetes, Pod необхідно відкрити як Kubernetes Service.

 1. Відкрийте Pod для публічного доступу з інтернету за допомогою команди kubectl expose:

  kubectl expose deployment hello-node --type=LoadBalancer --port=8080
  
  Прапорець `--type=LoadBalancer` вказує, що ви хочете відкрити доступ до Service за межами кластера.
  
 1. Перегляньте інформацію про Service, який ви щойно створили:

  kubectl get services
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME     TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)     AGE
  hello-node  LoadBalancer  10.108.144.78  <pending>   8080:30369/TCP  21s
  kubernetes  ClusterIP   10.96.0.1    <none>    443/TCP     23m
  
  Для хмарних провайдерів, що підтримують балансування навантаження, доступ до Service надається через зовнішню IP-адресу. Для Minikube, тип `LoadBalancer` робить Service доступним ззовні за допомогою команди `minikube service`.
  
 1. Виконайте наступну команду:

  minikube service hello-node
  
 1. Тільки для Katacoda: натисніть знак плюс, а потім -- Select port to view on Host 1.
 1. Тільки для Katacoda: запишіть п'ятизначний номер порту, що відображається напроти 8080 у виводі сервісу. Номер цього порту генерується довільно і тому може бути іншим у вашому випадку. Введіть номер порту у призначене для цього текстове поле і натисніть Display Port. У нашому прикладі номер порту 30369.

  Це відкриє вікно браузера, в якому запущений ваш застосунок, і покаже повідомлення "Hello World".
  

Увімкнення розширень

Minikube має ряд вбудованих розширень, які можна увімкнути, вимкнути і відкрити у локальному Kubernetes оточенні.

 1. Перегляньте перелік підтримуваних розширень:

  minikube addons list
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  addon-manager: enabled
  dashboard: enabled
  default-storageclass: enabled
  efk: disabled
  freshpod: disabled
  gvisor: disabled
  helm-tiller: disabled
  ingress: disabled
  ingress-dns: disabled
  logviewer: disabled
  metrics-server: disabled
  nvidia-driver-installer: disabled
  nvidia-gpu-device-plugin: disabled
  registry: disabled
  registry-creds: disabled
  storage-provisioner: enabled
  storage-provisioner-gluster: disabled
  
 1. Увімкніть розширення, наприклад metrics-server:

  minikube addons enable metrics-server
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  metrics-server was successfully enabled
  
 1. Перегляньте інформацію про Pod і Service, які ви щойно створили:

  kubectl get pod,svc -n kube-system
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  NAME                    READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  pod/coredns-5644d7b6d9-mh9ll        1/1    Running  0     34m
  pod/coredns-5644d7b6d9-pqd2t        1/1    Running  0     34m
  pod/metrics-server-67fb648c5        1/1    Running  0     26s
  pod/etcd-minikube              1/1    Running  0     34m
  pod/influxdb-grafana-b29w8         2/2    Running  0     26s
  pod/kube-addon-manager-minikube       1/1    Running  0     34m
  pod/kube-apiserver-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/kube-controller-manager-minikube    1/1    Running  0     34m
  pod/kube-proxy-rnlps            1/1    Running  0     34m
  pod/kube-scheduler-minikube         1/1    Running  0     34m
  pod/storage-provisioner           1/1    Running  0     34m
  
  NAME              TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
  service/metrics-server     ClusterIP  10.96.241.45  <none>    80/TCP       26s
  service/kube-dns        ClusterIP  10.96.0.10   <none>    53/UDP,53/TCP    34m
  service/monitoring-grafana   NodePort  10.99.24.54   <none>    80:30002/TCP    26s
  service/monitoring-influxdb  ClusterIP  10.111.169.94  <none>    8083/TCP,8086/TCP  26s
  
 1. Вимкніть metrics-server:

  minikube addons disable metrics-server
  
  У виводі ви побачите подібну інформацію:
  
  metrics-server was successfully disabled
  

Вивільнення ресурсів

Тепер ви можете видалити ресурси, які створили у вашому кластері:

kubectl delete service hello-node
kubectl delete deployment hello-node

За бажанням, зупиніть віртуальну машину (ВМ) з Minikube:

minikube stop

За бажанням, видаліть ВМ з Minikube:

minikube delete

Що далі