Thông tin trong tài liệu này có thể đã lạc thú

Tài liệu này có ngày cập nhật cũ hơn so với bản gốc, vì vậy thông tin mà nó chứa có thể đã lạc thú. Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh, hãy xem phiên bản tiếng Anh để có thông tin mới nhất: Cluster Architecture

Last modified June 22, 2021 at 6:32 PM PST: [vi] Remove exec permission on markdown files (585bcee188)