This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.

Return to the regular view of this page.

Containers

Containers Kubernetes

1 - Các biến môi trường của Container

Trang này mô tả các tài nguyên có sẵn cho các Containers trong môi trường Container.

Môi trường container

Môi trường Container trong Kubernetes cung cấp một số tài nguyên quan trọng cho Container:

 • Một hệ thống tệp tin (filesystem), là sự kết hợp của một image và một hoặc nhiều volumes.
 • Thông tin về chính container đó.
 • Thông tin về các đối tượng (object) khác trong cluster.

Thông tin container

Hostname của một Container là tên của Pod mà Container đang chạy trong đó. Có thể lấy thông tin qua lệnh hostname hoặc lệnh gọi hàm gethostname trong libc.

Tên của Pod và namespace có thể lấy ở các biến môi trường thông qua downward API.

Các biến môi trường do người dùng định nghĩa từ định nghĩa của Pod cũng có trong thông tin của Container, như là mọi biến môi trường khác được xác định tĩnh trong Docker image.

Thông tin cluster

Một danh sách tất cả các services đang chạy khi một Container được tạo đều có trong Container dưới dạng các biến môi trường. Các biến môi trường này đều khớp với cú pháp của các Docker links.

Đối với một service có tên là foo ánh xạ với Container có tên là bar, các biến sau được xác định:

FOO_SERVICE_HOST=<host mà service đang chạy>
FOO_SERVICE_PORT=<port mà service đang chạy>

Các services có địa chỉ IP và có sẵn cho Container thông qua DNS nếu DNS addon được enable. 

Tiếp theo là gì

2 - Container Lifecycle Hooks

Trang này mô tả cách mà kubelet quản lý các Container có thể sử dụng framework Container lifecycle hook để chạy mã nguồn được kích hoạt bởi các sự kiện trong lifecycle của nó.

Tổng quan

Tương tự như nhiều framework ngôn ngữ lập trình có thành phần các lifecycle hooks, như là Angular, Kubernetes cung cấp các Container cùng với các lifecycle hook. Các hooks cho phép các Container nhận thức được các sự kiện trong lifecycle của chúng và chạy mã nguồn được triển khai trong một trình xử lý khi lifecycle hook tương ứng được thực thi.

Container hooks

Có 2 hooks:

PostStart

Hook này thực thi ngay sau khi một container được tạo mới. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng hook này sẽ thực thi trước container ENTRYPOINT. Không có tham số nào được truyền cho trình xử lý (handler).

PreStop

Hook này được gọi ngay tức thì ngay trước khi một container bị chấm dứt bởi một API request hoặc quản lý sự kiện như liveness probe failure, preemption, tranh chấp tài nguyên và các vấn đề khác. Một lời gọi tới preStop hook thất bại nếu container đã ở trạng thái kết thúc hoặc đã hoàn thành. Nó đang chặn (blocking), có nghĩa là nó đồng bộ, vì vậy nó phải hoàn thành trước khi lời gọi xóa container có thể được gửi. Không có tham số nào được truyền cho trình xử lý (handler).

Xem thêm chi tiết về hành vi chấm dứt (termination behavior) tại Termination of Pods.

Các cách thực hiện Hook handler (Hook handler implementations)

Các container có thể truy cập một hook bằng cách thực hiện và đăng ký một handler cho hook đó. Có 2 loại hook handler có thể được triển khai cho các containers:

 • Exec - Thực thi một lệnh cụ thể, như là pre-stop.sh trong cgroups và namespaces của Container. Tài nguyên được sử dụng bởi lệnh được tính vào Container.
 • HTTP - Thực thi một HTTP request với một endpoint cụ thể trên Container.

Thực thi hook handler (Hook handler execution)

Khi một hook quản lý một Container lifecycle được gọi, hệ thống quản lý Kubernetes thực thi trình xử lý (handler) trong Container đã được đăng kí cho hook đó.

Các lời gọi hook handler là đồng bộ trong ngữ cảnh của Pod chứa Container. Điều này có nghĩa là đối với hook PostStart, Container ENTRYPOINT và hook thực thi/chạy không đồng bộ. Tuy nhiên, nếu hook mất quá nhiều thời gian để chạy hoặc treo, Container không thể đạt đến trạng thái running.

Behavior là tương tự cho một hook PreStop. Nếu hook bị treo trong khi thực thi, Pod phase ở trạng thái Terminating và bị xóa sau khoảng thời gian terminationGracePeriodSeconds của pod kết thúc. Nếu hook PostStart hoặc PreStop thất bại, nó sẽ xóa Container.

Người dùng nên làm cho hook handlers nhẹ nhất có thể. Tuy nhiên, có những trường hợp khi những lệnh chạy dài có ý nghĩa, chẳng hạn như khi lưu trạng thái trước khi dừng một container.

Hook delivery guarantees

Hook delivery được trù định ít nhất một lần, điều đó có nghĩa là hook có thể được gọi nhiều lần cho bất kỳ sự kiện cho trước nào, chẳng hạn như PostStart hoặc PreStop. Tùy thuộc vào việc thực hiện hook để xử lý việc này một cách chính xác.

Nhìn chung, chỉ có các deliveries đơn được thực hiện. Ví dụ, nếu một HTTP hook receiver bị down và không thể nhận các traffic, sẽ không được gửi lại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, delivery kép có thể xảy ra. Chẳng hạn, nếu một kubelet khởi động lại ở giữa quá trình gửi một hook, hook có thể được gửi lại sau khi kubelet quay trở lại.

Debugging Hook handlers

Log cho một Hook handler không được hiển thị trong các Pod events. Nếu một handler thất bại vì lí do nào đó, nó sẽ broadcast một event. Đối với PostStart, đây là event FailedPostStartHook, và đối với PreStop, đây là event FailedPreStopHook. Bạn có thể xem những events này bằng cách chạy lệnh kubectl describe pod <pod_name>. Dưới đây là một số ví dụ output của events từ việc chạy lệnh này:

Events:
 FirstSeen LastSeen Count From                          SubObjectPath     Type   Reason        Message
 --------- -------- ----- ----                          -------------     -------- ------        -------
 1m     1m    1   {default-scheduler }                             Normal  Scheduled      Successfully assigned test-1730497541-cq1d2 to gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd
 1m     1m    1   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd} spec.containers{main} Normal  Pulling       pulling image "test:1.0"
 1m     1m    1   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd} spec.containers{main} Normal  Created       Created container with docker id 5c6a256a2567; Security:[seccomp=unconfined]
 1m     1m    1   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd} spec.containers{main} Normal  Pulled        Successfully pulled image "test:1.0"
 1m     1m    1   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd} spec.containers{main} Normal  Started       Started container with docker id 5c6a256a2567
 38s    38s    1   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd} spec.containers{main} Normal  Killing       Killing container with docker id 5c6a256a2567: PostStart handler: Error executing in Docker Container: 1
 37s    37s    1   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd} spec.containers{main} Normal  Killing       Killing container with docker id 8df9fdfd7054: PostStart handler: Error executing in Docker Container: 1
 38s    37s    2   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd}             Warning  FailedSync      Error syncing pod, skipping: failed to "StartContainer" for "main" with RunContainerError: "PostStart handler: Error executing in Docker Container: 1"
 1m     22s    2   {kubelet gke-test-cluster-default-pool-a07e5d30-siqd} spec.containers{main} Warning  FailedPostStartHook

Tiếp theo là gì