This the multi-page printable view of this section. Click here to print.

Return to the regular view of this page.

Tài liệu Kubernetes

1 - Các phiên bản được hỗ trợ của tài liệu Kubernetes

Trang web này lưu tài liệu của phiên bản hiện tại và bốn phiên bản trước của Kubernetes.

Phiên bản hiện tại

Phiên bản hiện tại là v1.22.

Các phiên bản trước