Các phiên bản được hỗ trợ của tài liệu Kubernetes

Trang web này lưu tài liệu của phiên bản hiện tại và bốn phiên bản trước của Kubernetes.

Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ

Last modified May 14, 2024 at 8:21 PM PST: Update list of versions to match English (f205510183)