Các phiên bản được hỗ trợ của tài liệu Kubernetes

Trang web này lưu tài liệu của phiên bản hiện tại và bốn phiên bản trước của Kubernetes.

Phiên bản hiện tại

Phiên bản hiện tại là v1.27.

Các phiên bản trước

Last modified June 01, 2020 at 9:20 AM PST: add vi pages (21fd0a12f9)