Thông tin trong tài liệu này có thể đã lỗi thời

Tài liệu này có ngày cập nhật cũ hơn so với bản gốc, vì vậy thông tin mà nó chứa có thể đã lỗi thời. Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh, hãy xem phiên bản tiếng Anh để có thông tin mới nhất: Install Tools

Last modified November 29, 2019 at 4:43 PM PST: Task tools document in Vietnamese (#17854) (1f37d9261f)