Thông tin trong tài liệu này có thể đã lạc thú

Tài liệu này có ngày cập nhật cũ hơn so với bản gốc, vì vậy thông tin mà nó chứa có thể đã lạc thú. Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh, hãy xem phiên bản tiếng Anh để có thông tin mới nhất: Create a Cluster

Last modified November 20, 2019 at 4:27 PM PST: Adding vi-document for create-cluster (#17684) (6697f5d5d8)