Thông tin trong tài liệu này có thể đã lạc thú

Tài liệu này có ngày cập nhật cũ hơn so với bản gốc, vì vậy thông tin mà nó chứa có thể đã lạc thú. Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh, hãy xem phiên bản tiếng Anh để có thông tin mới nhất: Interactive Tutorial - Creating a Cluster

Hướng dẫn tương tác - Tạo một Cluster

Để tương tác với Terminal, hãy dùng phiên bản dành cho desktop/tablet
Last modified January 03, 2023 at 4:24 PM PST: Revert all non-english files (179e61ae12)