Hướng dẫn tương tác - Khám phá ứng dụng


Để tương tác với Terminal, hãy sử dụng phiên bản dành cho desktop/tablet
Last modified August 17, 2021 at 12:21 PM PST: Fix HTML language attribute (c1af1ad3f5)